top of page

Tekućinska kromatografija

Tekućinska kromatografija jedna je od najčešće korištenih kvantitativnih i kvalitativnih tehnika u laboratoriju te omogućava brzu i preciznu analizu uzoraka.

Tekućinska kromatografija temelji se na razdvajanju analita prema njihovim kemijskim i fizikalnim svojstvima odnosno raspodjeli mase analita između pokretne i stacionarne faze. Male razlike u koeficijentu razdvajanja spojeva uzrokuju da analiti zaostaju u stacionarnoj fazi, što utječe na rezoluciju.

Jedan od najvažnijih koraka u tekućinskoj kromatografiji je razvoj kromatografske metode koja uključuje odabir najprikladnije pokretne faze, optimizaciju omjera otapala, odabir pravilne kromatografske kolone te proučavanje utjecaja temperature na retenciju spojeva. Neke od najpoznatijih vrsta tekućinske kromatografije su: reverzno- fazna kromatografija, normalno-fazna kromatografija, gel kromatografija te HILIC.

Labtim na području tekućinske kromatografije zastupa tvrtku Waters Corporation, koja je u svijetu vodeći inovator na tom području, te sa svojim rješenjima na području tekućinske kromatografije već više od 60 godina korisnicima omogućava primjenu najnaprednijih tehnologija u svakodnevnoj laboratorijskoj rutini.

Područje upotrebe tehnika tekućinske kromatografije je veoma široko, u rutini se koristi u području farmaceutske i biofarmaceutske analitike, te kliničkih studija, a sve bitnija postaje i u analizama hrane, uzoraka okoliša, te industrije materijala i kemikalija.

bottom of page