top of page

Masena spektrometrija

Masena spektrometrija (skraćeno MS) analitička je tehnika kod koje se prethodno jonizovane komponente uzorka razdvajaju na osnovu njihovog odnosa mase i naelektrisanja. Pojednostavljeno, maseni spektar meri masu analizirane supstance u uzorku. Masena spektrometrija se koristi u mnogim različitim područjima, primjenjuje se na čiste uzorke ali i složene smeše. Rezultat analize je maseni spektar.

Na masenom spektru prikazan je jonski signal kao funkcija odnosa mase i naelektrisanja (m/z). Takvi spektri se upotrebljavaju za određivanje elementarnog ili izotopskog uzorka, mase čestica i molekula, razumevanje hemijskih struktura molekula, kao što su peptidi i drugi analizirani uzorci.

ms.png
bottom of page