top of page

Time of Flight

Time Of Flight je metoda u masenoj spektormetriji u kojoj se odnos mase jona i naelektrisanja određuje mjerenjem vremena leta jona.

Jone ubrzava električno polje poznate jačine. Rezultat ovog ubrzanja je jon koji ima istu kinetičku energiju kao bilo koji drugi jon koji ima isto naelektrisanje. Brzina jona zavisi od odnosa mase i naelektrisanja (teži joni istog naelektirasnja postižu niže brzine, iako će brzine povećati i joni s većim naelektrisanjem). Meri se vreme koje je potrebno jonu da dosegne detektor na poznatoj udaljenosti. Ovo vreme zavisi od brzine jona i stoga je mera njegovog odnosa mase i naelektrisanja. Iz ovog odnosa i poznatih eksperimentalnih parametara može se identifikovati jon.

Time-Of-Flight.jpg
bottom of page