top of page

Prečišćavanje proteina u plazmi (Phynexus)

Biotage sa Phynexus nudi rešenja za prečišćavanje proteina i nukleinskih kiselina sa PhiTip® kolonama uz modernu tehnologiju – Dual Flow hromatografiju. Dvostruka protočna hromatografija se vrši razdvajanjem pomoću dvosmernog protoka mobilne faze kroz stacionarnu fazu. Osnovni hromatografski principi kontrolišu razdvajanje, a protok u oba smera rezultira ravnotežom između uzorka i stacionarne faze. Tehnika se koristi u biofarmaceutskoj industriji, može se koristiti za pripremu uzoraka pre analize ili za prečišćavanje molekula za dalji postupak.

PhyNexus-PhyTip.jpg
arrow1.png

Dostupno je nekoliko vrsta punila, količina i vrsta punila. Priključci za pipetiranje su kompatibilni sa različitim automatizovanim sistemima za pripremu uzoraka.

Primeri obima PhyNexus tipsov:

  • prečišćavanje afinitetnim vezivanjem za antitela,

  • minipreparativno prečišćavanje plazmidne DNA,

  • desalinizacija zamena rastvarača gel filtracijom,

  • jonoizmenjivačka hromatografija,

  • profilisanje glikana,

  • desalinizacija uzoraka pre analize na LC/MS.

Više informacija na linku: LINK

bottom of page