top of page

Single Quadrupole

U masenoj spektromeriji sa kvadrupolom, kvadrupol služi kao analizator mase odnosno deo instrumenta koji se koristi za razdvajanje jona na osnovu njihovog odnosa mase i naelektirsanja (m/z). Joni se razdvajaju na osnovu stabilnosti njihovih putanja prilikom prolaska kroz oscilujuće električno polje kvadrupola. Električno polje stvara se primenom RF (radiofrekventnih) zračenja na suprotne parove šipki kvadrupola. Joni sa stabilnim putanjama prolaze kroz kvadrupol dok se joni sa nestabilnim putanjama sudaraju sa zidovima kvadupola ili izlaze iz kvadrupola i ne dolaze do detektora.

Single-quadrupole.jpg
bottom of page