top of page

Triple Quadrupole

Takozvani Single Quad hromatografski sistem sadrži samo jedan kvadrupol s filtriranjem mase, dok se Tandem Quad odnosno Triple Quad sistemi sastoje od tri kvadrupola. Q1 i Q3 rade kao maseni filtri, dok Q2 deluje kao Collision Cell – ćelija za sudare.

Kvadrupoli se mogu koristiti u načinu skeniranja ili filtriranja. Tokom skeniranja mase povećavaju se jednosmerni i RF naponi što rezultira dobijanjem punih spektara masenih podataka. Takvi se spektri obično koriste za kvalitativnu analizu podataka. Međutim, skeniranjem kvadrupolom dolazi do niske osetljivosti i spore brzine skeniranja. Iz tog razloga kvantitativne analize se izvode s kvadrupolima koji rade u načinu filtriranja.

3qad.jpg
bottom of page