top of page

Tečna hromatografija

Tečna hromatografija jedna je od najčešće korišćenih kvantitativnih i kvalitativnih tehnika u laboratoriji i omogućava brzu i preciznu analizu uzoraka.

Tečna hromatografija se zasniva na razdvajanju komponenata uzoraka prema njihovim hemijskim i fizičkim svojstvima odnosno raspodeli mase komponenata uzoraka između mobilne i stacionarne faze. Male razlike u koeficijentu razdvajanja smeše uzrokuju da komponetnte analiziranog uzorka imaju različito vreme zadržavaja na stacionarnoj fazi, što utiče na rezoluciju.

Jedan od najvažnijih koraka u tečnoj hromatografiji je razvoj hromatografske metode koja uključuje izbor najprikladnije mobilne faze, optimizaciju odnosa rastvarača, izbor odgovarajuće hromatografske kolone kao i proučavanje uticaja temperature na zadržavanje komponenti. Neke od najpoznatijih vrsta tečne hromatografije su: reverzno- fazna hromatografija, normalno-fazna hromatografija, gel-permeativna hromatografija kao i HILIC.

Labtim na području tečne hromatografije zastupa kompaniju Waters Corporation, koja je u svetu vodeći inovator na tom području, sa svojim rešenjima na području tečne hromatografije već više od 60 godina korisnicima omogućava primenu najnaprednijih tehnologija u svakodnevnoj laboratorijskoj rutini.

Područje upotrebe tehnika tečne hromatografije je veoma široko, rutinski se koristi na području farmaceutske i biofarmaceutske analitike, kliničkih studija, a sve veću ulogu zauzima i u analizama hrane, uzoraka životne sredine, industrije materijala i hemikalija.

bottom of page