top of page

Quadrupole Time of Flight

Kvadrupolna masena spektrometrija vremena leta (QTOF) metoda je masene spektrometrije u kojoj se odnos mase jona i naelektrisanja jona određuje vremenom merenja leta. Jone ubrzava električno polje poznate jačine.

Rezultat ovog ubrzanja je jon koji ima istu kinetičku energiju kao bilo koji drugi jon koji ima isto naelektrisanje. Brzina jona zavisi od odnosa mase i naelektrisanja (teži joni istog naelektrisanja postižu niže brzine, iako će brzine povećati i joni s većim naelektrisanjem). Meri se vreme koje je potrebno jonu da dosegne detektor na poznatoj udaljenosti. Ovo vreme zavisi od brzine jona i stoga je mera njegovog odnosa mase i naelektrisanja. Iz ovog odnosa i poznatih eksperimentalnih parametara može se identifikovati jon.

Kako bi se dobila što bolja selektivnost i osetljivost koristi se i filter mase u obliku kvadrupola.

qtof.png
bottom of page